Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, selain berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Dalam ajaran Islam sendiri, ada banyak doa yang bisa dipanjatkan supaya keinginan kita terkabul. Dari sekian banyak doa tersebut, salah satunya adalah doa nurbuat. 

Bacaan Doa Nurbuat

Bagi anda yang belum mengetahui bacaan doa nurbuat, berikut ini bacaanya : 

“Allahumma dzis sultaanil ‘aziimi wa dzil mannil qadiimi wa dzil wajhil kariimi wa waliyyil kalimaatit taammati wadda ‘awaatil mustajaabaatu ‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ‘ainil qudrati wan naaziriina wa ‘ainil jinni wal insi wasy syayaatiin. 

Wa iy yakaadulladziina kafaruu layuzliquunaka bi absaarihim lammaa samii’udz dzikra wa yaquuluuna  innahuu lamajnuunuw  wa maa huwa illaa dzikrul lil ‘aalamiin, wa mustajaabil qur’aanil ‘aziim, wa warits sulaimaanu daawuuda ‘alaihimas salaam, al wuduudu dzul ‘arsyil majiid. Tawwil ‘umrii wa shahhih jasadil waqdii haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbibnii lin naasi ajma ‘iina wa tabaa ‘adil ‘adaawata kullahaa mim banii aadama ‘alaihissalaamu man kaana hayyaw wa yahiqqal qaulu ‘alal kaafiriina innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir

bacaan dan keutamaan doa nurbuat

Subahaana rabbika  rabbil ‘izzati ‘ammaa yasifuuna wa salaamun ‘alal mursalina wal hamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.”

Artinya :

Ya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki anugerah, yang merupakan zat yang Maha Mulia, menguasai banyak kalimat sempurna dan doa yang mustajab, penjamin Al Hasan dan Al Husain dari jiwa yang hak, pandangan yang penuh kuasa, serta orang-orang yang melihat dari pandangan para jin, manusia dan juga setan.

Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah oraang yang menjerumuskan kamu dengan pandangan dari mereka, ketika mendengar Al-Quran dan mereka pun berkata,”Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila. Al-Quran hanyalah peringatan untuk setiap umat. Wahai yang Doa memperkenankan melalui Al-Quran yang sangat agung. Sulaiman dan juga Daud dan Dia yang Maha Pengasih, sebagai pemilik Arasy yang Mulia. 

Maka panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah segala yang kuperlukan, dan perbanyakanlah harta dan anakku, jadikanlah aku orang yang terhindar dari segala permusuhan dari anak-anak Adam yang masih hidup. Pastikan ketetapan atau azab untuk orang-orang yang kafir. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa akan segala sesuatu.

Maha suci Tuhamu, yaitu Maha yang memiliki kebesaran, dari apapun yang (mereka) gambarkan yaitu orang-orang kafir, dan melimpahlah kesejahteraan pada para Rasul, dan segala puji bagi Allah pemilik alam semesta.”

Keutamaan Doa Nurbuat

Doa nurbuat ini ternyata memiliki banyak keutamaan yang dapat melancarkan berbagai urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Berikut beberapa keutamaan doa nurbuat : 

Doa nurbuat diyakini akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa api neraka. Selain itu, doa ini juga bisa menjadi tameng dalam menghadapi godaan dari setan. 

Dengan membaca doa ini orang yang membacanya akan terhindar dari mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan dan dijauhkan dari perbuatan jelek. Untuk mendapatkan keutamaan doa, bacalah doa nurbuat ini sebanyak 50x dalam sehari. 

Doa nurbuat dipercaya bisa dijadikan sebagai sarana penghapus dosa.

Doa nurbuat dipercaya mampu menggerakan malaikat untuk turun dari langit dan memohon ampunan Allah bagi orang yang membacanya

Selain pada tanaman, doa nurbuat juga bisa digunakan pada hewan. Dimana, dengan membaca doa ini di depan hewan buas, maka hewan buas tersebut akan menjadi jinak.